Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 5: quận Dương Kinh

1

Ông Đào Văn Ninh

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Dương Kinh

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Tịnh

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Vũ Thanh Chương

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Lê Minh Quang

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Trần Việt Cường

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Chức vụ: Ủy viên