Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 3: quận Đồ Sơn

1

Bà Bùi Thị Hồng Vân

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Hoàng Minh

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Bà Đào Khánh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Nguyễn Văn Kính

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng

Chức vụ: Ủy viên