Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 2: quận Ngô Quyền

1

Ông Phạm Văn Hà

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Trần Thị Liên

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Đào Trọng Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy

Chức vụ: Ủy viên

4

Bà Trần Thu Hương

Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên