Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ban Pháp chế giám sát tại Sở Y tế

Chiều ngày 17/10/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Trưởng ban Ban Pháp chế Đặng Bá Cường chủ trì buổi giám sát. Đại diện một số ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Năm 2016, ngành Y tế Hải Phòng được thành phố giao 73 biên chế hành chính và 7.252 biên chế sự nghiệp. Số biên chế hành chính được phân bổ cho 03 đơn vị là: Văn phòng Sở, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Số biên chế sự nghiệp được phân bổ cho 46 đơn vị là các Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa tuyến thành phố và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Số biên chế hành chính hiện có là 66 người và 08 lao động hợp đồng, trong đó có 02 hợp đồng ngoài chỉ tiêu. Số biên chế sự nghiệp hiện có là 5.085 người và 1.541 lao động hợp đồng, trong đó có 145 hợp đồng ngoài chỉ tiêu; 1.108 người làm việc tại y tế cơ sở. Căn cứ theo Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Liên Bộ Y tế - Nội vụ và Thông tư số 05 /TT-BYT của Bộ Y tế thì tất cả các đơn vị trong ngành Y tế Hải Phòng đều thiếu biên chế so với định mức biên chế tối thiểu được quy định, bình quân chỉ đạt 91,91%. Trong khi đó, phần lớn các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đều luôn trong tình trạng quá tải, nhiều đơn vị có công suất sử dụng gường bệnh trên 120% nhưng thiếu cán bộ nên y bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên phải trực đêm, hôm sau lại tiếp tục làm việc mà không được nghỉ, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó 22/50 đơn vị trong ngành vẫn phải xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số biên chế tinh giản giai đoạn 2015 - 2021 là 127 người, riêng năm 2016 là 23 người. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị, ngành Y tế Hải Phòng đề nghị tăng thêm 735 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội của thành phố.

Ban Pháp chế ghi nhận ngành Y tế Hải Phòng đã có nhiều cố gắng trong thời gian qua và chia sẻ với những khó khăn của ngành. Mặc dù tổ chức bộ máy của các đơn vị có nhiều biến động, chế độ chính sách còn khó khăn, biên chế thiếu nhiều so với nhiệm vụ nhưng ngành vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, không để xẩy ra dịch bệnh, sử dụng biên chế đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, ngành Y tế cần phối hợp tốt với các ngành chức năng bổ sung số biên chế còn thiếu so với quy định, tháo gỡ về cơ chế để tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân chữa bệnh đúng tuyến để giảm tải cho các bệnh viện lớn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút cán bộ có chuyên môn cao; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, y đức cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thành phố./.