Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Văn Phương chủ trì buổi thẩm tra. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Dương Ngọc Tuấn, đại diện các ngành liên quan và lãnh đạo một số huyện cùng dự.

Tại buổi thẩm tra, một số đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ căn cứ xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tránh mâu thuẫn giữa các chỉ tiêu nêu trong dự thảo kế hoạch với Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Về Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, một số ý kiến cho rằng nên kết cấu lại nội dung kế hoạch, trong đó tập trung mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đã tham gia nhiều ý kiến. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện lại Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, rà soát lại các căn cứ, bổ sung hoàn chỉnh, hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố, trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.