Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

Nghị quyết số 142 /NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

142-NQ-HDND-2016-12-19 (10).pdf