Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố

Sáng ngày 11/8/2017, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố - Trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và Cục Thống kê thành phố.

Thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động thi đua của Khối tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Các đơn vị thành viên trong Khối đã triển khai cụ thể hóa bằng kế hoạch với mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua và các biện pháp cụ thể phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của ngành. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với phong trào thi đua của các thành viên trong Khối thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân phát huy tốt vai trò công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Khối tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng công tác. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng; rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị. Các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017...

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên trong Khối cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 gồm: tập trung tham mưu, đề xuất giúp Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2017; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố năm 2017; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong những tháng cuối năm; phát huy hơn nữa kết quả hoạt động thi đua của Khối; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Khối về công tác thi đua; tiếp tục phối hợp giữa các cơ quan trong Khối thi đua để phấn đấu hoàn thành các nội dung trong Giao ước thi đua năm 2017; tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của Khối và đề xuất các đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.