Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

150-TB-HDND-.PDF