Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thông báo số 26 /TB-BPC ngày 28/12/2016 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

26-TB-BPC-2016-12-29 (21).pdf