Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thông báo số 26 /TB-BPC ngày 09/10/2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

26-TB-BPC2017-10-10 (14).pdf