Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thông báo số 04 /TB-BPC ngày 18/4/2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

04-TB-BPC 2018-04-19 (1).pdf