Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thông báo số 06 /TB-BPC ngày 30/5/2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

06-TB-BPC-2018-05-30 (12).pdf