Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thông báo số 10 /TB-BPC ngày 09/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

10-TB-BPC-2018-07-12 (15).pdf