Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2019

Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

04-KH-HDND-2019-05-15 (16).pdf