Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 15/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về hai dự án Luật này.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thi hành Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về: Về phạm vi sửa đổi, bổ sung; trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh; việc bổ sung hình thức văn bản nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hình thức thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán nhà nước; việc bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng đối với một số nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; việc bổ sung các trường hợp và thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn...Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (Đoàn Hải Phòng) đề nghị quy định rõ hơn để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong ban hành văn bản quy định pháp luật. Về trách nhiệm chủ trì, tiếp thu chỉnh lý luật, pháp lệnh, đại biểu đồng ý phương án 1, giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu. Đại biểu cũng tán thành trình tự rút gọn đối với 3 trường hợp. Về ban hành thủ tục hành chính trong ban hành văn bản pháp luật, đại biểu đồng ý bổ sung quy định: trong trường hợp cần thiết thì HĐND cấp tỉnh được ban hành thủ tục hành chính, vì luật đã quy định.

Đối với dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên là yêu cầu tất yếu khách quan, một mặt đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đề ra, mặt khác nhằm thể chế hóa các quan điểm, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, dân tộc.  Ngoài ra, các các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận về: Độ tuổi thanh niên; cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên; quy định về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong Luật; chủ thể có trách nhiệm đối thoại với thanh niên; quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên; tổ chức thanh niên...

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình (Đoàn Hải Phòng) nhất trí cần sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên để phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên, củng cố tổ chức thanh niên, trong đó đoàn thanh niên là nòng cốt. Đại biểu nhấn mạnh, Chính phủ đã tổng kết 10 năm thi hành Luật Thanh niên nhưng cần xem xét về thời điểm đánh giá, sử dụng các số liệu mới, từ đó có giải pháp phù hợp. Đại biểu cũng cho rằng, dường như dự thảo luật sửa đổi chưa có chính sách đột phá phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, tính xung kích của thanh niên, chưa có đột phá để củng cố, tạo điều kiện hơn nữa đối với các tổ chức của thanh niên, cần quan tâm bổ sung  rõ. Về tuổi thanh niên, đại biểu đồng ý quy định từ 16 - 30 tuổi nhưng đề nghị trong tờ trình giải thích vì sao lại quy định như thế, có những luận cứ thuyết phục hơn./.

HN