Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

51-QD-HDND-2019-11-15 (8).pdf