Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Ngày làm việc thứ 24 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV


Ngày 21/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 24.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

27 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu, trong đó đa số ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm sự phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, các vị đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của Tờ trình. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau, như: phạm vi sửa đổi của dự án Luật; lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; về thành lập Ban soạn thảo từ khi có đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; về văn bản quy định chi tiết; vấn đề hợp nhất văn bản; về thời gian của các công đoạn xây dựng luật và trách nhiệm các chủ thể; về hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Quốc hội.

Các vị đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải, Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) đã phát biểu ý kiến (xin mời quý vị xem toàn văn).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5, Điều 9 và toàn bộ dự thảo Luật Thư viện với có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,34%), trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 91,51%).

Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). 20 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu với đa số ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh niên nhằm tạo hành lang pháp lý cho thanh niên - một lực lượng xã hội to lớn và là nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc, trở thành lực lượng đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các vị đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về: tên gọi, bố cục, mục tiêu của Luật; nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; độ tuổi của thanh niên; chiến lược quốc gia về phát triển thanh niên; quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài năng, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; cơ chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các tổ chức trong công tác thanh niên; chủ thể có trách nhiệm đối thoại với thanh niên; Ủy ban Quốc gia về thanh niên; kỹ thuật lập pháp; xử lý vi phạm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV./.

HN