Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Phát biểu của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp


Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Về cơ bản, tôi tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và đồng tình với định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp theo hướng tập trung chủ yếu vào việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng liên quan đến hoạt động giám định đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế. Bên cạnh những nội dung được tập trung sửa đổi, bổ sung nêu trên thì dự thảo luật cũng được xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác mà qua tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp đã chỉ ra những bất cập, như về bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên, về miễn nhiệm giám định viên, quyền và nghĩa vụ của giám định viên của người trưng cầu giám định, về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước về giám định. Tôi đồng tình với những nội dung sửa đổi, bổ sung này. Đồng thời, tôi đề nghị xem xét bổ sung về phạm vi, lĩnh vực cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp, vì lý do sau:

Báo cáo tổng kết Luật Giám định tư pháp đã nêu một số quy định của luật hiện hành còn bất cập, cụ thể là phạm vi các lĩnh vực được phép thành lập văn phòng giám định còn bó hẹp, không thu hút được cá nhân, tổ chức tham gia. Theo Điều 14 Luật Giám định tư pháp cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở lĩnh vực tài chính, xây dựng, ngân hàng và 3 chuyên ngành của lĩnh vực văn hóa là cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả nước mới chỉ có một văn phòng giám định tư pháp được thành lập trong lĩnh vực tài chính ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hoạt động còn cầm chừng, hạn chế do ít được cơ quan tố tụng yêu cầu. Như vậy, ở các lĩnh vực luật cho phép thành lập rất khó phát triển được các văn phòng giám định tư pháp. Trên thực tế, các lĩnh vực mà xã hội thực sự có nhu cầu lớn, thường xuyên cần được cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp như giám định tài liệu, ADN, số khung, số máy, v.v. thì lại không được thành lập. Do đó, tôi đề nghị mở rộng phạm vi xã hội hóa giám định tư pháp để đáp ứng nhu cầu của các đương sự trong các vụ án dân sự, hành chính và một số cơ quan nhà nước, nhằm phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho giám định tư pháp, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định của các hoạt động tố tụng, yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, giảm gánh nặng cho đầu tư của nhà nước.

Về một số nội dung của dự thảo luật.

Về bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. Tôi tán thành với việc bổ sung cấp thẻ cho giám định viên tư pháp và thực hiện việc bổ nhiệm đồng thời với việc cấp thẻ giám định viên tư pháp, tức là thực hiện trong một thủ tục hành chính, như khoản 3 Điều 1 của dự thảo. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất nội dung này của dự thảo luật với khoản 6 Điều 2 và Điều 9 luật hiện hành, tôi đề nghị bổ sung khoản 6 Điều 2 về giải thích từ ngữ luật hiện hành và sửa thành “giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của luật này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm và cấp thẻ để thực hiện giám định tư pháp”. Quy định này sẽ đảm bảo tính lôgic và là cơ sở để thiết kế nội dung của Điều 8 và Điều 9. Đồng thời, các nội dung tại Điều 9 chỉ cần bổ sung như cách bổ sung tại Điều 8, tức là thẩm quyền bổ nhiệm và cấp thẻ đồng thời mà không cần phải bổ sung khoản 4 về thẩm quyền cấp thẻ riêng như dự thảo. Như vậy, khoản 4 Điều 1 của dự thảo sẽ chỉ còn một nội dung là Bộ Tư pháp phát hành thống nhất một phôi thẻ giám định tư pháp.

Về trưng cầu giám định viên tư pháp, tôi tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 dự thảo. Tuy nhiên, tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc để xác định, phân định trường hợp cầu trưng cầu giám định viên là cán bộ công chức và trường hợp cần trưng cầu giám định viên thuộc tổ chức ngoài công lập và thuộc cơ quan có chức năng chuyên môn liên quan đến giám định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh tại khoản 23 Điều 1 dự thảo sửa đổi Điều 43 luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND  cấp tỉnh. Theo đó, đã bỏ điểm e là kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp của địa phương theo thẩm quyền, phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức hoạt động giám định tư pháp theo quy định. Tại điểm g, báo cáo Bộ Tư pháp về tổ chức hoạt động của giám định tư pháp ở địa phương. Thực tế, thời gian qua, Sở Tư pháp gặp nhiều khó khăn trong công việc giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước và giám định tư pháp ở địa phương, do không trực tiếp quản lý nhân lực chuyên môn và kinh phí hoạt động của hoạt động giám định tư pháp chỉ là đầu mối kết nối thông tin, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, mỗi lĩnh vực giám định tư pháp đã có các cơ quan quản lý trực tiếp quản lý lĩnh vực chuyên môn. Việc bỏ hai nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh như khoản 23 dự thảo cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nhiệm vụ của Sở Tư pháp để tương ứng với nhiệm vụ quyền hạn giúp UBND cùng cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và giám định tư pháp ở địa phương.

Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội./.