Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

11-BC-BDT-2019-11-28 (6).pdf