Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

18-BC-HDND-2019-11-27 (11).pdf