Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2020

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

61-TB-HDND 2019-12-24 (1).pdf