Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020)

01-NQ-HDND 2020-03-02 (14).pdf