Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1
4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, sáng ngày 14/7/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện các ngành cùng dự.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố về mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đồng thời có cơ sở rõ ràng trong việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách của các cấp, các ngành; khuyến khích, tạo động lực cho những người trực tiếp làm công tác này để công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi Nghị quyết được ban hành, tổng kinh phí mỗi năm ngân sách các cấp chi cho công tác này gần 12,85 tỷ đồng, trong đó chi khoảng 8,78 tỷ đồng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và chi khoảng 4,069 tỷ đồng cho công tác hòa giải ở cơ sở. Cho phép áp dụng mức chi tối đa (100%) đối với cấp thành phố, 80% đối với cấp huyện và 60% đối với cấp xã.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung để hoàn thiện nội dung đề án; tính toán, làm rõ mức chi đối với từng nội dung cụ thể ở cả 3 cấp thành phố, huyện, xã bảo đảm phù hợp, hợp lý, công bằng; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm kinh phí thực hiện Nghị quyết tại cấp huyện, cấp xã sau khi Nghị quyết được thông qua, bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.