Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Buổi chiều ngày 06/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau đó, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV bằng hình thức điện tử. Kết quả:

1) Đối với danh sách bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.83% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 457 đại biểu tán thành (bằng 95.21% tổng số đại biểu Quốc hội);

2) Đối với danh sách bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả:

1) Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Võ Thị Ánh Xuân: có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; có 478 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; trong đó: có 476 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.67% tổng số đại biểu Quốc hội); 12 phiếu không đồng ý (bằng 2.50% tổng số đại biểu Quốc hội).

2) Một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; có 478 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Trong đó:

- Ông Bùi Văn Cường: có 475 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 456 phiếu đồng ý (bằng 95% tổng số đại biểu Quốc hội); 19 phiếu không đồng ý (bằng 3.96% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ông Vũ Hải Hà: có 475 phiếu hợp lệ,02 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ông Lê Quang Huy: có 475 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98.13% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bà Nguyễn Thị Thanh: có 475 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ông Nguyễn Đắc Vinh: có 475 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 467 phiếu đồng ý (bằng 97.29% tổng số đại biểu Quốc hội); 08 phiếu không đồng ý (bằng 1.66% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các Dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Trong quá trình thảo luận về dự thảo Nghị quyết nêu trên, có ý kiến đại biểu góp ý về tên gọi của dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử, kết quả:

1) Đối với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 447 đại biểu tán thành (bằng  93.13% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội);

2) Đối với Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.08% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 441 đại biểu tán thành (bằng 91.88% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021./.