Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Buổi chiều ngày 07/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.


Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả:

1) Đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 08 phiếu không đồng ý (bằng 1,67% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 02 phiếu không đồng ý (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.67% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 457 phiếu đồng ý (bằng 95.21% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

2) Đối với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 08 phiếu không đồng ý (bằng 1.66% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh: có 473 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phạm Minh Chính: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Ngô Xuân Lịch: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Uông Chu Lưu: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Văn Túy: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc: có 476 phiếu hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98.13% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Vĩnh Tân: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quốc Phong: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

3) Về một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh:

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thị Kim Ngân: có 474 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 469 phiếu đồng ý (bằng 97.71% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ngô Xuân Lịch: có 468  phiếu hợp lệ, 08 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ; 460 phiếu đồng ý (bằng 95.83% tổng số đại biểu Quốc hội); 07 phiếu không đồng ý (bằng 1.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả:

1) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.21% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội).

2) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 92.92% tổng số đại biểu Quốc hội); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

3) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này./.

HN