Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

CỦA ĐỒNG CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ

tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

(Ngày 29/6/2021)

 


Kính thưa:

- Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy!

- Các đồng chí lãnh đạo thành phố!

- Các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng!

- Các vị đại biểu HĐND thành phố!

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu đã được tín nhiệm bầu, giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà HĐND thành phố và cử tri đã giao phó!

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Xem xét báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Các vị đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn các đại biểu tiêu biểu có năng lực, trình độ và phẩm chất tốt để bầu đủ các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thành phố và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và quyết định về: số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố khóa XVI; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trước mắt chúng ta là một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và cũng có không ít khó khăn, thách thức. Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi mỗi vị đại biểu HĐND thành phố trên cương vị công tác được giao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; làm tốt nhiệm vụ và chức trách của mình, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

Ngay sau kỳ họp thứ Nhất, tôi đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, HĐND, UBND thành phố khóa XVI cần kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và có trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố và các sở, ngành, các quận, huyện trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời rà soát, bổ sung các giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình mới, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021, làm tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Hai là, Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND thành phố cần nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, đảm bảo đi vào hoạt động ngay, có hiệu quả. Chú trọng việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động, quy chế làm việc của HĐND, UBND, Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố và xu thế phát triển mới.

Ba là, Thường trực HĐND thành phố sớm có kế hoạch và tiến hành tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp, kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Bốn là, các vị đại biểu HĐND thành phố cần tích cực nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật liên quan, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; đồng thời kế thừa những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các khoá trước để vận dụng trong hoạt động của mình; không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.  

Năm là, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị các nội dung, chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 theo Kế hoạch đã được HĐND thành phố thông qua.

Sáu là, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố sau khi được thành lập sớm ổn định bộ máy, khẩn trương sắp xếp công tác đảng, đoàn thể, rà soát lại quy chế làm việc và phân công, phân nhiệm cụ thể; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan Trung ương; sự phối hợp của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở. Xin trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân thành phố, với ý thức chính trị, trách nhiệm công dân đã nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện đầy đủ các quyền lợi của mình, hăng hái đi bầu cử, tín nhiệm bầu chúng tôi trúng cử là đại biểu HĐND thành phố, góp phần quyết định vào thành công chung của cuộc bầu cử vừa qua. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình mà cử tri giao phó, tín nhiệm bầu chúng tôi đảm nhận các chức vụ trong bộ máy chính quyền thành phố. Xin chân thành cảm ơn sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố đã theo dõi đưa tin kịp thời về kỳ họp.

HĐND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp cùng cử tri và nhân dân thành phố hãy phát huy thắng lợi của cuộc bầu cử, phát huy thành công của Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và cùng hướng về một tương lai tươi sáng của thành phố, thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

 Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND thành phố cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !