Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết

Buổi chiều ngày 27/7/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.


Trong phiên thảo luận đã có 25 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến với đa số ý kiến thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công của giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, đề nghị cần xây dựng các kịch bản thực hiện tài chính 5 năm cho từng giai đoạn đảm bảo việc đề ra các nhiệm vụ có khả năng thực thi cao; đề nghị Chính phủ cần lưu ý trong điều hành để đảm bảo an toàn nền tài chính Quốc gia và Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp thực tiễn; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện đồng bộ cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng đầu tư của nhà nước. Số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hàng năm cần ưu tiên dành để giảm bội chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ chi ngân sách nhà nước trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ. Phải chủ động bố trí nguồn để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid19, thực hiện chiến lược vắcxin và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình...

- Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, tổng số vốn, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, giải pháp thực hiện của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị cần ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trước mắt là nguồn vốn cho phát triển công nghệ sản xuất vaccine phòng chống Covid-19; bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giao thông, lĩnh vực văn hóa giáo dục, dạy nghề, đầu tư nhân lực chất lượng cao; bổ sung danh mục nhà ở xã hội, đặc biệt cho công nhân vào danh mục đầu tư công; về giải pháp để đảm bảo nguồn thực hiện kế hoạch trên cơ sở giữ vững an toàn nợ công; quyết định đầu tư, triển khai dự án phải cân đối với nguồn thực tế hàng năm, tránh dàn trải, thiếu vốn; về việc thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư công, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát quản lý vốn đầu tư công; tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong công tác quản lý vốn đầu tư công; về đề nghị sớm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa hệ thống pháp luật; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư công...

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 17h00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung:

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả:

- Về mục 1, mục 2 của dự thảo Nghị quyết: mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 đại biểu không tán thành (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về mục 3.5 của Dự thảo Nghị quyết: đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại trong nhóm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39%); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,19%); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả:

- Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội); có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

 - Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 461 đại biểu tán thành (bằng 92,38% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 đại biểu không tán thành (bằng 2,61% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội), 04 đại biểu không tán thành (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội)./.

HN