Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

18-NQ-HDND-2021-08-20 (14).pdf