Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 02 /TTr-TTHĐND ngày 01/12/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định Chư­ơng trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010 như­ sau:

I- Giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố năm 2010.

2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện, quận; Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

3. Xem xét Báo cáo giải trình về những vấn đề bức xúc cử tri nêu ra tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân;

4. Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

6. Xem xét kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố.

7. Chất vấn và trả lời chất vấn;

8. Xem xét việc thực hiện những vấn đề đã trả lời chất vấn tại các kỳ họp.

II- Giám sát giữa các kỳ họp

1. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trên cơ sở nội dung giám sát tại các kỳ họp năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo luật định xây dựng chương trình giám sát cụ thể hàng tháng, quý, phối kết hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng tiến hành giám sát cụ thể và báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp. Tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội chủ yếu thành phố và thực hiện chủ đề năm 2010; việc thực hiện các công trình trọng điểm, việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2010, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố; việc thực thi pháp luật, các chủ trương chính sách, cơ chế do Chính phủ và các Bộ, ngành quy định, hướng dẫn ở các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, hoạt động của Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan tư pháp.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công, điều hòa và cùng các Ban giám sát chuyên đề những vấn đề sau và báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố:

- Giám sát việc thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị, về phát triển du lịch, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật khi đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

- Việc thực hiện quy hoạch xây dựng của các khu, cụm công nghiệp.

- Việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công, điều hòa, phối hợp cùng các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phát huy vai trò giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố... phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này; báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã đ­­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận