Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 03 /TTr-TTHĐND ngày 01/12/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chư­ơng trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010 nh­ư sau:

1- Các nghị quyết đ­­ược ban hành theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2010;

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2011;

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2009;

- Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011;

- Nghị quyết thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố năm 2011;

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011;

2- Nghị quyết chuyên đề

- Về chủ trương, giải pháp thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn.

Điều 2.

-  Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010.

- Nếu có yêu cầu phát sinh, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận