Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 756/2009/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ  về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 2880 /QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chương trình mục tiêu thực hiện trên địa bàn thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 64 /TTr-UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 29.333.000 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 24.170.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách nội địa cân đối ngân sách: 5.163.000 triệu đồng.

2.  Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 4.673.144 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.032.500 triệu đồng (không bao gồm nguồn thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 468,169 triệu đồng)

- Chi thường xuyên: 3.487.693 triệu đồng. Trong đó bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lượng theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tăng thêm đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ theo Nghị quyết Quốc hội; triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, các chính sách an sinh xã hội của Trung ương và một số chế độ chính sách do địa phương ban hành như: Điều chỉnh mức sinh hoạt phí của cán bộ không chuyên trách cấp xã, chế độ chi tiêu của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân các cấp, đề án về phát triển giáo dục mầm non.

- Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách địa phương: 151.250 triệu đồng.

3. Tổng các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách theo quy định: 610.500 triệu đồng. Bao gồm:

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 18.000 triệu đồng.

- Học phí, viện phí: 479.500 triệu đồng.

- Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; phí và các khoản lệ phí khác để lại các đơn vị; các khoản chi để lại theo quy định: 113.000 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 theo Biểu số 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định, phấn đấu tăng thu ngân sách vượt dự toán năm 2010 và tập trung chỉ đạo:

1. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.  Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, nhanh, gọn hơn nữa trong việc cấp giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, nộp thuế; đảm bảo minh bạch, công bằng đối với các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch đồng thời với hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tích cực hưởng ứng cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.

2. Tăng cường quản lý, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế; có biện pháp cụ thể, thực sự có hiệu quả chống thất thu, thất thoát và nợ đọng thuế; đẩy mạnh thu từ phí, lệ phí, tài nguyên khoáng sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiếp tục điều hành ngân sách năm 2010 theo hướng tiết kiệm, cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lãng phí, tham nhũng, thực hiện việc bố trí, sử dụng chi ngân sách có hiệu quả cao. Tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.  Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ngân sách tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở một số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển (khu vực xa trung tâm thành phố, có tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng còn hạn chế...); Coi trọng bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nhất là cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, nâng cấp trạm bơm diện, phát triển kinh tế biển, du lịch, phát triển giáo dục mầm non.

3. Có biện pháp quyết liệt để chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các loại hình sự nghiệp, nhất là y tế, giáo dục với mức độ cao hơn. Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch ngành, xác định các khu vực có điều kiện thực hiện xã hội hoá để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, tạo điều kiện về thủ tục hành chính, cơ chế tài chính nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia cung ứng dịch vụ công.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận