Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 71 /TTr-UBND ngày 07/12/2009 và Báo cáo số 194 /BC-UBND ngày 27/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2009

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau:

Năm 2009, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động mạnh của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song các cấp, các ngành, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã nêu cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đã góp phần cùng cả nước ngăn chặn được suy giảm kinh tế và đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý; hầu hết các ngành, lĩnh vực chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân thành phố đề ra năm 2009. Chủ đề năm 2009 'Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội' được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, đạt được nhiều kết quả, nhất là an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền và vận động quần chúng được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,57% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá, có 5/12 chỉ tiêu vượt, 6/12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt tiến bộ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông... phát triển khá toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; tai nạn giao thông được kiềm chế. Công tác cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai đồng bộ và có hiệu quả rõ hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2009 còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố thấp nhất so với 10 năm trở lại đây, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Công tác giải phóng mặt bằng, việc triển khai một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu và kế hoạch đề ra. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác an sinh xã hội tuy được tập trung cao, nhưng chưa bền vững và chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của một bộ phận người lao động còn gặp khó khăn; khiếu nại, tố cáo nhất là về đất đai, nhà ở diễn biến phức tạp. Thực hiện chương trình xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa chưa có chuyển rõ nét. Tình hình ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội chưa được kiểm soát; tội phạm hình sự, chống người thi hành công vụ còn gây bức xúc trong nhân dân; an ninh nông thôn tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất chọn chủ đề năm 2010 của thành phố là 'Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội' và mục tiêu, các chỉ tiêu như sau:

1. Mục tiêu

Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2010 'Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội'. Đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế thành phố, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, chủ động phòng ngừa lạm phát; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch xây dựng thành phố cảng, công nghiệp, hiện đại, văn minh. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong năm 2010.

2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2010

   a) Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong nước tăng 10% trở lên so với năm 2009, trong đó: nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10,4 - 11,2%; nhóm ngành dịch vụ tăng 10,7 - 11%; nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,3 - 4,5%. Cơ cấu GDP: công nghiệp - xây dựng 37%; dịch vụ 53%; nông, lâm, ngư nghiệp 10%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13 - 14% so với năm 2009;

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 5 - 5,5% so với năm 2009, trong đó: nông nghiệp tăng 4,5 - 4,7%; thủy sản tăng 8 - 9%;

- Sản lượng hàng hoá thông qua cảng trên địa bàn đạt 35 - 36 triệu tấn, tăng 7,7 - 10,8%; trong đó cảng chính Hải Phòng đạt 15 - 16 triệu tấn;

- Thu hút trên 4,2 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 5% so với năm 2009;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.940 triệu USD, tăng 15% so với năm 2009;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huy động khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng trên 9% so với năm 2009;

- Thu ngân sách nội địa đạt 5.163 tỷ đồng, tăng trên 14,7% so với năm 2009;

   b) Các chỉ tiêu xã hội:

   - Giải quyết việc làm cho khoảng 4,7 vạn lượt người lao động, tăng 4,5% so với năm 2009; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 3,86%;

c) Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 91 - 92%;

- Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt trên 90%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố trình, các kiến nghị của Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố trong báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

a) Tập trung phát triển kinh tế, tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển công nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án đầu tư lớn vào hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác các dự án công nghiệp lớn đã được đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm khởi công, hoàn thành, khánh thành chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 09/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ cảng biển, dịch vụ tài chính, viễn thông, du lịch, dịch vụ tư vấn... Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại; đồng thời chú trọng khai thác thị trường nội địa. Đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã phát triển.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, nông nghiệp - nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, phát triển các vùng sản xuất rau sạch và chăn nuôi tập trung. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh; tiếp tục đầu tư cho các công trình thuỷ lợi, đê điều, giao thông nông thôn, phòng chống thiên tai.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về 'Một số giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng'. Khai thác mọi tiềm năng, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Tập trung chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, tăng thu cho ngân sách thành phố, trọng tâm là cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp, trong đó chú ý về cơ cấu sản phẩm, thị trường, đầu tư. Xác định các lĩnh vực ưu tiên và lĩnh vực không khuyến khích đầu tư để có định hướng đúng trong cơ cấu đầu tư, ưu tiên các dự án có nguồn thu ngân sách lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chọn chủ đầu tư để tăng thu cho ngân sách, đảm bảo đủ nguồn cho nhu cầu chi; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách thành phố, kiên quyết chống thất thu, thất thoát. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải.

Thống nhất danh mục 05 dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Tờ trình số 70 /TTr-UBND ngày 04/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố xem xét có ý kiến đối với các dự án khác có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường phát triển và quản lý đô thị; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Khẩn trương tổ chức triển khai Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chi tiết đô thị, khu dân cư nông thôn, sớm thực hiện phân cấp xây dựng quy hoạch chi tiết theo Luật Xây dựng; đẩy nhanh và đảm bảo chất lượng công tác xây dựng bản đồ đất đai kỹ thuật số; rà soát hoàn thiện quy trình kiểm kê đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bổ sung quy trình xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đề cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, nâng cao trình độ, nhất là khả năng dân vận của cán bộ làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư hạ tầng các khu tái định cư và chung cư cao tầng tái định cư. Kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với những trường hợp cố tình chống đối, cản trở thực hiện các dự án.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng và tăng cường quản lý đô thị theo hướng hiện đại, văn minh; giải quyết dứt điểm những vi phạm tại dải trung tâm thành phố, lập lại trật tự văn minh đô thị. Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt. Đẩy nhanh đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà, khu đô thị đã phê duyệt giao đất, cho thuê đất, các dự án tranh thủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng phát triển mạnh quỹ nhà chung cư, nhà ở xã hội cho công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp; lập quỹ phát triển nhà theo luật định.

Tăng cường công tác xây dựng quy hoạch mạng lưới và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị; tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nâng cấp đô thị cũ; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu đô thị trọng điểm, các dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng, Dự án nâng cấp đô thị, Dự án thoát nước mưa, thoát nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I, dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững

Tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp quy về quản lý đất đai, làm cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất gắn với thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm việc vi phạm Luật Đất đai, đặc biệt kiên quyết thu hồi đất đối các dự án chậm đưa vào đầu tư. Xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch tạo điều kiện lành mạnh hóa và đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch bất động sản, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và tăng cường công tác quản lý môi trường ngay từ khâu thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư; giám sát chặt chẽ việc thực hiện để ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Xử lý kịp thời, kiên quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường. Huy động các nguồn lực để đầu tư dự án quản lý và xử lý chất thải rắn, dự án thoát nước mưa, nước thải; đầu tư hoàn chỉnh công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp đã đưa vào hoạt động.

Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; rà soát nắm chắc nguồn gốc đất, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về quy hoạch xây dựng. Tăng cường quản lý môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại các thị trấn, thị tứ, khu vực nông thôn.

Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động bất lợi của khí hậu đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

d) Tiếp tục thực hiện chương trình bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chương trình quốc gia về giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Xây dựng chế độ hỗ trợ người cao tuổi (từ 80 - 84 tuổi); tiêu chí chuẩn nghèo mới; giao cho Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra cho ý kiến để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Tăng cường quản lý, đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao; khuyến khích việc thu hút vốn đầu tư xây dựng các trường tư thục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể thao. Duy trì kết quả phổ cập phổ thông trung học và nghề, tiếp tục đầu tư xây dựng trường chuẩn để phấn đấu hoàn thành tiêu chí trường chuẩn theo quy định; triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Nâng cao y đức trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của thành phố. Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng các cơ sở dạy nghề, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các cơ sở dạy nghề. Tập trung cho đào tạo công nhân có tay nghề kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển  thành phố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, hạn chế xảy ra các tai nạn lao động, ngừng việc tập thể và quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chủ động phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích; tăng cường kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; duy trì và nhân rộng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em, phấn đấu đến hết năm 2010 đạt 50% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

Thực hiện tốt chiến lược phát triển khoa học - công nghệ đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Tăng cường hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; đầu tư phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức khoa học - công nghệ thành phố.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quân và dân thành phố, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường; đẩy nhanh quá trình triển khai giai đoạn 2 của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiên quyết thực hiện chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính hiện có. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thành thực hiện các quy định về minh bạch tài sản của cán bộ, công chức. Tạo sự chuyển biến căn bản về công tác cải cách tư pháp; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các thông tin về vụ việc tham nhũng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn để ônr điịnh tình hình và củng cố niềm tin nhân dân.

e) Đảm bảo quốc phòng - an ninh

Đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, kịp thời xử lý các tình huống. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc, án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức; bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, công tác triển khai các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông, xử lý nghiêm vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với đối ngoại và phát triển kinh tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận