Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15/7/2010.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 39 /TTr-UBND ngày 05/7/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định thông qua hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 tại Tờ trình số 39 /TTr-UBND ngày 05/7/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố, để áp dụng cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2011 - 2015 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Uỷ quyền Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp, sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011, xem xét, điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 phù hợp với quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao:

- Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

 Phuluc-NQ07.doc