Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương năm 2011

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15/7/2010.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38 /TTr-UBND ngày 05/7/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương năm 2011 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, xem xét, xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương phù hợp với quy định, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao:

- Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách mới theo đúng quy định từ năm ngân sách 2011.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

 Phuluc-NQ06.doc