Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15/7/2010.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32 /TT-UBND ngày 24/6/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước, không bao gồm chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương: 34.800.537.554.733 đồng (Ba mươi tư nghìn tám trăm tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn, bảy trăm ba mươi ba đồng)

Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 27.354.882.366.775 đồng (Hai mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tư tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng).

- Thu nội địa cân đối ngân sách: 4.638.770.125.636 đồng (Bốn nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm ba mươi sáu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.010.177.882.530 đồng (Bảy nghìn không trăm mười tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm ba mươi đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.993.160.785.792 đồng (Sáu nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ, một trăm sáu mươi triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm chín mươi hai đồng).

4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách: 17.017.096.738 đồng (Mười bảy tỷ, không trăm mười bảy triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi tám đồng).

Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 1.972.811.808 đồng.

- Ngân sách các quận, huyện: 5.454.809.535 đồng.

- Ngân sách các xã, phường: 9.589.475.395 đồng.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố:

1. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ổn định, lâu dài, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định tài chính về thu nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản phát sinh; chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, tập trung xử lý các khoản nợ tồn đọng, tăng nguồn thu cho ngân sách.

2. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ giải ngân thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Chỉ đạo sâu sát việc điều hành dự toán ngân sách được duyệt theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung dự phòng ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách như phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố định kỳ theo quy định

Chỉ đạo các ngành, các đơn vị đẩy nhanh việc quyết toán vốn đầu tư của các dự án, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, khắc phục tình trạng chi chuyển nguồn có xu hướng gia tăng.

Tập trung xử lý các khoản nợ đọng của các quận, huyện. Tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc phát sinh tăng các khoản nợ đọng của các quận, huyện.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách, đảm bảo sát với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và sử dụng ngân sách đạt hiệu quả cao.

4. Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, chế độ báo cáo thông tin, công khai tài chính theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, cụ thể về chính sách thuế, tài chính, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong tất cả các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận