Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 854/2010/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 2145 /QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 69 /TTr-UBND ngày 02/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 43.600.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 36.750.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách nội địa cân đối ngân sách: 6.850.000 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 6.131.850 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.322.120 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 4.634.020 triệu đồng. Trong đó bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tăng thêm đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ theo Nghị quyết Quốc hội; còn lại chủ yếu bố trí nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội: điều chỉnh chuẩn nghèo quốc gia mới, Luật Bảo hiểm y tế, chế độ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13 /NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ; điều chỉnh chế độ cho cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 92 /NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; ưu tiên nguồn thực hiện các chương trình theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân như: phát triển giáo dục mầm non; thu gom và xử lý chất thải rắn ở nông thôn; cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện; đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách địa phương: 174.010 triệu đồng.

3. Tổng các khoản thu - chi quản lý qua ngân sách theo quy định: 661.000 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 18.000 triệu đồng.

- Học phí, viện phí: 485.000 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 có biểu kèm theo)

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

1. Phấn đấu thu nội địa vượt dự toán thu, đạt từ 7.000 tỷ đồng trở lên. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả trong điều kiện hội nhập, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả, tạo đột phá trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững. Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố theo dự toán ngân sách thành phố được phê duyệt.

2. Tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật tài chính về thu nộp ngân sách, nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế để chấn chỉnh kịp thời, chống thất thu thuế. Chú trọng phát huy cao nguồn thu ngoài thuế.

3. Tiếp tục điều hành chi ngân sách năm 2011 theo hướng tiết kiệm cả trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, trên cơ sở đó tập trung nguồn lực để thực hiện chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác quy hoạch và phê duyệt dự án đầu tư mới.

4. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ trục lợi nâng giá, kiểm soát chặt chẽ các nguồn hàng lưu thông trên thị trường, góp phần từng bước giải quyết tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẳng định các thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

5. Có biện pháp chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các loại hình sự nghiệp, nhất là y tế, giáo dục có hiệu quả hơn, chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch ngành, xác định các khu vực có điều kiện thực hiện xã hội hoá để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế tài chính nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế khác nhau tham gia cung ứng dịch vụ công, tạo sự cạnh tranh bình đẳng, cần thiết để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công.

6. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận