Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 02 /TTr-TTHĐND ngày 05/12/2010 của Thường trực HĐND thành phố; ý kiến các Ban và đại biểu HĐND thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ch­­­ương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011 nh­­­ư sau:

1- Giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân

- Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện, quận (nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân), Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010.

- Xem xét báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu ra tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân;

- Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; giải quyết chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

- Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

2- Giám sát giữa 2 kỳ họp:

- Việc thực hiện chủ đề năm 2011 gắn với việc thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu thành phố năm 2011;

- Việc thực hiện các công trình, các dự án trọng điểm; hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất, việc sử dụng đất tại một số dự án.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông; việc giải quyết các điểm "đen" về giao thông.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, về thực hiện thu, chi ngân sách và sử dụng các loại phí, lệ phí;

- Thực hiện các ch­ương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá- xã hội, các cơ chế, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chất lượng dạy và học ở một số trường học.

- Việc thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, sử dụng biên chế và lao động tại các đơn vị sự nghiệp; chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố;

- Giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

- Việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Giao Thư­­ờng trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công, điều hòa các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện và báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quy định.

Nghị quyết này đã đư­­­­ợc Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận