Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63 /TTr-UBND và Đề án số 6951 /ĐA-UBND ngày 24/11/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố năm 2011 như sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính là 3.222 biên chế, trong đó có 12 biên chế dự phòng.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 28.409 biên chế, trong đó có 35 biên chế dự phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Báo cáo Bộ Nội vụ về tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2011 của thành phố. Trường hợp biên chế Bộ Nội vụ giao khác với tổng biên chế hành chính Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua, Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b) Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Khi sử dụng biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2011.

d) Uỷ ban nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án giải quyết số giáo viên dư thừa trong ngành giáo dục và đào tạo, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

2. Giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận