Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70 /TTr-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau:

1. Mức phụ cấp hàng tháng

a) Trưởng ban:

300.000 đồng/người/tháng.

b) Phó Trưởng ban:

250.000 đồng/người/tháng.

c) Tổ trưởng:

225.000 đồng/người/tháng.

d) Tổ viên:

200.000 đồng/người/tháng.

đ) Khuyến khích bố trí kiêm nhiệm đối với các chức danh bảo vệ dân phố; trường hợp kiêm nhiệm được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

2. Nguồn kinh phí được cân đối vào ngân sách các phường, thị trấn, thực hiện chi trả theo phân cấp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố:

1. Tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố từ ngày 01/01/2011, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến khi cần có sự thay đổi về mức phụ cấp theo quy định.

2. Xây dựng Đề án huy động, quản lý và sử dụng Quỹ an ninh trật tự theo quy định để bổ sung nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động của bảo vệ dân phố.

3. Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc tính mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố bằng hệ số theo mức lương tối thiểu chung, trình Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 3.

1. Uỷ quyền Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến khi Uỷ ban nhân dân thành phố trình thay đổi mức phụ cấp và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận