Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Cơ bản nhất trí với Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011 tại Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 19, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện Bảng giá đất, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trước khi ban hành quyết định giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố trình sau khi đã tiếp thu và hoàn thiện để ban hành theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận