Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59 /TTr-UBND ngày 15/10/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2009 như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương):

34.785.980.663.228 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

Trong đó:

6.995.620.991.025 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

828.663.599.291 đồng

3.Tổng chi ngân sách địa phương:

Trong đó:

6.978.603.894.287 đồng

- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:

378.121.081.591 đồng

- Chi đầu tư từ nguồn vay nước nước ngoài:

29.232.599.291 đồng

- Chi chuyển nguồn:

4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách:

1.500.950.600.000 đồng

17.017.096.738 đồng

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức, triển khai thực hiện việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, đảm bảo luật định và Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận